CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA FOREXBROKER LIMITED CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CÙNG VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC ĐƯỢC BAO GỒM HOẶC ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở ĐÂY CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ SỰ KIỆN PHÁP LÝ SẼ CHI PHỐI MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN, VÌ VẬY VUI LÒNG ĐỌC KỸ TẤT CẢ CHÚNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

Chúng tôi là ai và liên hệ với chúng tôi ở đâu?

Trang web được vận hành bởi ForexBroker Limited. Chúng tôi là một team với những chuyên viên, chuyên gia từng trading, có kinh nghiệm trade trên các sàn của Thế Giới và Việt Nam.

 • Chúng tôi liên tục làm việc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và tất cả các vấn đề phản hồi. Nếu bạn có một cái gì đó để nói với chúng tôi, xin vui lòng làm như vậy tại địa chỉ info@forexbroker.com.vn.
 • Với phương tiện truyền thông, PR, nội dung hoặc các câu hỏi và thắc mắc liên quan đến tiếp thị, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại media@forexbroker.com.vn.
 • Để nhận được đánh giá của bạn được giới thiệu trên trang web của chúng tôi hoặc để thảo luận về các cơ hội hợp tác kinh doanh khác, vui lòng truy cập trang cho doanh nghiệp của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi tại media@forexbroker.com.vn.

Điều khoản và điều kiện

 • Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản nào khác có thể áp dụng cho bạn và việc bạn sử dụng Trang web này như được bao gồm hoặc được đề cập ở đây hoặc trên Trang web và bạn đồng ý tuân thủ tất cả chúng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều nào trong số họ, bạn không được sử dụng Trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi khuyên bạn nên in một bản sao của các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho bạn và việc bạn sử dụng Trang web này như được bao gồm hoặc được đề cập ở đây hoặc trên Trang web để tham khảo trong tương lai. Bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản hiện hành nào khác và họ tuân thủ tất cả chúng.

Giấy phép sử dụng nội dung trang web

 • Chúng tôi là chủ sở hữu và là người được cấp phép của bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web của chúng tôi, bất kỳ và tất cả dữ liệu, thông tin, tài liệu và nội dung có sẵn trên Trang web, bất kỳ cơ sở dữ liệu nào do chúng tôi vận hành, bất kỳ phần mềm độc quyền nào, thuật toán được chúng tôi sử dụng để cho phép bạn sử dụng Trang web này (\”Phần mềm\”) và mã nguồn cơ bản.
 • Hơn nữa, bạn thừa nhận rõ ràng và đồng ý rằng tất cả dữ liệu, thông tin, tài liệu và nội dung đó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu cũng như các luật và hiệp ước độc quyền khác trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó đều được bảo lưu.
 • Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân có giới hạn và không thể chuyển nhượng để truy cập, hiển thị, tải xuống, định dạng và in các phần của nội dung Trang web này chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân của riêng bạn. Bạn thừa nhận rõ ràng và đồng ý rằng giấy phép này có điều kiện dựa trên việc bạn tuân thủ đầy đủ và liên tục các Điều khoản và Điều kiện này cũng như bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho bạn và việc bạn sử dụng Trang web này như được bao gồm được đề cập ở đây và Trang web.
 • Bạn không được sao chép, xuất bản, dịch, hợp nhất, bán, cho thuê, phân phối dữ liệu, thông tin, tài liệu và \/ hoặc nội dung hoặc tạo ra một tác phẩm phái sinh của dữ liệu, thông tin, tài liệu nội dung đó trên bất kỳ trang web nào khác hoặc như một phần của bất kỳ tài liệu giáo dục, đào tạo hoặc tham khảo nào.
 • Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu và nội dung nào trên Trang web này. Bạn không được sửa đổi bản sao giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ dữ liệu, thông tin, tài liệu và \/ hoặc nội dung nào bạn đã in ra hoặc tải xuống theo bất kỳ cách nào và bạn không được sử dụng bất kỳ hình minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của dữ liệu, thông tin, tài liệu và nội dung trên Trang web của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Nếu bạn in ra, sao chép, tải xuống, chia sẻ hoặc đăng lại bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho bạn và việc bạn sử dụng Trang web này như được bao gồm hoặc được đề cập ở đây, quyền sử dụng Trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc phá hủy bất kỳ bản sao nào của tài liệu bạn đã tạo.